నేటి ఆడపిల్ల రేపటి అమ్మ

నేటి ఆడపిల్ల రేపటి అమ్మ

ఈ రోజు ఆడపిల్ల
వద్దు అనుకుంటే
రేపు మన సమాజం అమ్మ లేని అనాధ అవుతుంది

– భరద్వాజ్

Related Posts