నెత్తుటి నది 

నెత్తుటి నది 

నెత్తుటి నది

 

దేహపు మహారణ్యంలో ఆణువణువు కదిలి

రక్తం సముద్రమై ప్రవహించినప్పుడే నువ్వు అక్కడినుండి పుట్టేది.

మర్మాంగాలు నిలబడంగానే మాట్లాడడం కాదురా….

నీ అమ్మనడుగు నువ్వు ఎక్కడినుండి పుట్టావో పక్వానికొచ్చిన దేహపు

మడతల్లో రక్తపు కదలిక నెల నెల అబద్దం కాదు.

ఆ జీవపు ప్రయాణాన్ని ఆపడానికి తరతరాలుగా

కాళ్ల సందుల్లోంచి పారే నెత్తుటి నదుల్లో ఈదాకే కదా నీకో ప్రాణమొచ్చింది..

స్త్రీ రక్తపు నదుల్లోకి దూకి

ఆత్మార్పణ చేసుకున్నపుడే

జాతికి విముక్తి…..

-గురువర్ధన్ రెడ్డి

మనుషులుంటేనే కదా Previous post మనుషులుంటేనే కదా
అస్తిత్వం Next post అస్తిత్వం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close