నిదర్శనాలు

నిదర్శనాలు

నిదర్శనాలు

నాయకుల వాగ్దానాలు,
వెలయాలి ప్రేమకబుర్లు,
ప్రభుత్వసంస్థల్లో ధర్మపన్నాలు,
కోర్టుహాలులో చెప్పే సాక్ష్యాలు,

మురిపించే త్రిశంకు స్వర్గాలు,
ముచ్చట గొలిపే తీయని మాటల నీటిమూటలు,..

కావంటారా నిదర్శనాలు..

– గోపీకృష్ణ వజ్జ్హ

స్నేహితులను గెలుస్తూ సమాజాన్ని గెలవడం ఎలా ? Previous post స్నేహితులను గెలుస్తూ సమాజాన్ని గెలవడం ఎలా ?
కృష్ణ లీలలు  Next post కృష్ణ లీలలు 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close