నిన్ను నమ్మినందుకు

నిన్నునమ్మినందుకు

 నిన్నునమ్మినందుకు

ఎడారిలో ప్రయాణిస్తున్న నాకు
నీ ప్రేమ నాకు ఒక ఆసరాగా దొరికింది
ఎన్నో మాయ మాటలు చెప్పి నన్ను
నీ ప్రేమలో పడేసావు..
నీ ప్రేమ చూసి నిజమైన ప్రేమ అని నమ్మి
నువ్వు చెప్పిన మాయ మాటలు వింటూ
నీ కన్నీళ్లకు నేను కరిగిపోతూ
అసలు మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలుసుకోలేక
నీలో నేను కలిసిపోయా అనుకున్న
నువ్వు కాదంటే నేను కదిలిపోయా
నీ చూపులు కానరాక నేను అలిసిపోయా
నీ వల్ల నా ఆశలన్నీ ఆవిరై పోయి
నీ వల్ల మనుషుల మీద నమ్మకం కోల్పోయి
ప్రేమ అనేది నాటకం అని తెలుసుకొని
నా కళ్ళ ముందు అంత శూన్యం కనిపిస్తున్నా
నాకే తెలియకుండా వస్తున్న కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ
నా జీవితం ఒంటరి నావలా మిగిలిపోయింది….
నిన్ను నమ్మినందుకు నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను…

 

-మాధవి కాళ్ల

సాయి చరితము-188 Previous post సాయి చరితము-188
పడవ ప్రయాణం Next post పడవ ప్రయాణం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close