నిరీక్షణ

నిరీక్షణ

ఎన్ని జన్మల నిరీక్షణ ఈ క్షణం?

మన కనుల కలయిక లిఖిస్తున్న

ప్రేమ కావ్యానిది ఏ లిపి?

రెప్ప మూసి తెరిచే లోపు

అనుభవించే విరహాన్ని కూడా

తాళలేని ఈ ప్రేమావేశం

ఇన్ని జన్మల ఎడబాటుకు

ఎలా ఓర్చుకుంది?

ఎన్ని యుగాల నిరీక్షణల

తపస్సు ఫలమిది?

కంటి నిండా నిన్ను పొదువుకుందామంటే

రెండే కళ్ళను ఇచ్చాడే దేవుడు

ఎంత పిసినారి ఆ పైవాడు?

సుస్మిత

Related Posts