నిర్లక్ష్యం యొక్క ప్రభావం

నిర్లక్ష్యం యొక్క ప్రభావం

నిర్లక్ష్యం నిలువునా
దహించేస్తుంది

చెప్పలేనంత చేటు చేసి

ఆదమరిస్తే నిర్లక్ష్యం కరిగే కాలంలో కాటేసి

నమ్మకం నశించి
నష్టాల మూల మంత్రంమై

పరాజయాలు పక్కనే చేరి

చైతన్యానికి చెదలు పడితే
చెల్లించలేని మూల్యమే

అవకాశాలు చేజారి అందనంత దూరంలో

ప్రేమానుబంధాలు పెళుసై

సమస్యలను సరిగా తూచలేక సంతోషాలు దూరమై

కష్టం విలువ కాపాడలేక అడ్డంకులే కారణాలుగా

ఆవశ్యకతలను గుర్తించలేక బాధ్యతలను బందీ చేస్తే సతమతమే

తెలియకచేసినా తెలిసి చేసినా నిర్లక్ష్యం మాత్రం
నిలువునా ముంచేస్తుంది

నిండు ప్రాణాలను సైతం నిర్లక్ష్యం బలి చేస్తుంది

నిర్లక్ష్యమే శత్రువై శపిస్తుంది…..

– జి జయ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress