నీ నిర్లక్ష్యపు నీడన

నీ నిర్లక్ష్యపు నీడన

నీ నిర్లక్ష్యపు నీడన

 

నిర్లక్ష్యపు నీడలో నిదురలేని రాత్రులెన్నో
లెక్కింపుకు రాకున్నవి

భార్యగా జతగనీకు అడుగిడే నీ ఇంట
అరకొరగా అందించే నీ చూపుకై నా నిరీక్షణ

మౌనాలే రాజ్యమేలే నీ పెదవిన
మాటలన్నీ మూగబోయే నామనసున

కసిరేటి నీ విసురుల దాటికి
వణికిపోయే నా ఆశలచిగురులన్నీ

అప్సరస కాదని అల్లంత దూరాన విసిరేవే
గృహలక్ష్మిని గడపల్లె ఉన్నాగాని కనరావే

నువు చూపించే నీ కోపాగ్నికి
దహించుకుపోయే నాపై నా నమ్మకాన్ని

నీ నిర్లక్ష్యపు వాకిట నిలబడినాను
నీలో మార్పును కోరుతూ

సాంప్రదాయ చెరలోన
చిక్కిన వనితను నేను
వేచినాను పున్నమికై నీ నిర్లక్ష్యపు వాకిట

 

వింజరపుశిరీష

నేటి స్త్రీ! Previous post నేటి స్త్రీ!
యువత Next post యువత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close