నిశ్శబ్దం

నిశ్శబ్దం

నీతో నడిచిన అడుగుల చప్పుడు గుర్తుకు వస్తుంది

నువ్వు లేని
నా జీవితంలో
గుండెచప్పుడు
మాత్రమే మిగిలివుంది

నీతో మాట్లాడిన మాటలు
నా మదిలో జ్ఞాపకాలు

నా మనుస్సుని
ముళ్ళులాగా గుచ్చుతున్నాయి

నువ్వులేని
నా జీవితంలో
నిశ్శబ్దమే మిగిలివుంది

– చిన్ను శ్రీ

Related Posts