నోటు

నోటు

నోటు

 

తీసుకో నోటు..
వేయి నాకు ఓటు..
వేసాక పడతాను నా పాటు..
వేయక పోతే గెలవలేను..
ఎదుటి నా ధీటు..
నేను గెలిస్తే ఇస్తా నీకు స్వీటు..
గెలవ కుంటె నా మీద నాకే హాటు హాటు.
అందరికీ చెప్పి వేయించు ఓటు..
ఓటు మన జన్మ హక్కని చాటు..

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

 

కొందరి మనుషుల జీవితాలు Previous post కొందరి మనుషుల జీవితాలు
వడగట్టిన ప్రపంచాన్ని Next post వడగట్టిన ప్రపంచాన్ని

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close