నువ్వే దేవుడివి

నువ్వే దేవుడివి

మనకి వచ్చిన కష్టం ఎదుటి వారికి రాకూడదు అని

ఎప్పుడు అయితే నువ్వు అనుకొన్నావో..
నువ్వే దేవుడివి..

సర్వం శివోహం…

– మల్లి 

Previous post ఈ రాత్రి
Next post నా వేదన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *