న్యాయమా

న్యాయమా

న్యాయమా

 

నిన్ను అలా చూస్తూ గంటలు గంటలు
గడిపెయాలని ఉంది… కానీ కళ్ళు అలసిపోకుండా
వాలిపోకుండా ఉండాలని శత విధాలా చేసే నా
ప్రయత్నం పూర్తి కానేలేదు.

అలా రెప్ప వాల్చానో లేదో చటుక్కున మయమయ్యావు…

ఇది నీకు న్యాయమా..

 

-భవ్యచారు

చెల్లీ సిరి Previous post చెల్లీ సిరి
సైనికుడు ధీరజ్ Next post సైనికుడు ధీరజ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close