ఒక రోజు

ఒక రోజు

ఒక రోజు

 

ఒక రోజుతో..
ఆగదు మన ప్రయాణం..
గెలిచే వరకూ పరుగు పందెమే..
ఏదో ఒక రోజు గెలవడమే మన..
ధ్యేయం..
ఆ ఒక రోజు కోసం…
పరుగెడదాం! పరిగెడదాం!!

 

 

 

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

మేడే Previous post మేడే
దేశిరాగం Next post దేశిరాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close