ఓర్పు

ఓటమి కి నిరాశా పడే ఓ మనిషి,

ఒక్కసారి ఓర్పుతో కూడా ప్రయత్నించి చూడు..

విజయం వరించి వచ్చే క్షణం ముందరుందని….

– కుమార్ రాజా

Related Posts