పాదాభివందనాలు

పాదాభివందనాలు

చిత్తశుద్ధి మనసుతో లక్షల కొద్ది కావ్యాలు రచించారు…
కలమును గొంతుక చేసి కొట్లాది గుండెలలో ధ్వనించారు…
అక్షరా స్వప్నలతో విప్లవ గీతాలతో కసినెత్తూరుగా ఊరిమినారు…
ధరణిపై అతిధులై విక్షకులుగా వచ్చి మీరు జన కష్టాలను చూసినారు,

కళ్ళు ఎర్ర చేసినారు కేసరివలే జూలు విడిచి గర్జించి దునికినారు నెత్తురు చిందించినారు..
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిపెట్టి ఆమరులుగా ధరణివిడిచి వెళ్ళినారు…
ఓ మహనీయులారా! ఓ మహాత్ములారా!…
మీకు నా పాదాభివందనాలు….

– బాలు నేనావత్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *