పలవరింత

పలవరింత

పలవరింత

దేశద్రిమ్మరిలా సాగే మేఘాలకు
నీటి నేస్తాన్ని చూసినప్పుడు
ఇంటి బెంగేదో కలుగుతుంది

మనసూ ఒక దేశద్రిమ్మరే
ఆలోచనల రెక్కలపై దిగంతాలకు సాగిపోతుంటుంది
తనకు బెంగ భయంలేదు

జీవితమూ అంతే పడవ ప్రయాణంలా సాగుతుంటుంది
తాత్కాలిక నేస్తాలే ఎక్కేవారు,దిగేవారు

నీ గమ్యం వైపు కదిలేవేళలో
ఎన్ని అనుభవాలో…ఎన్ని అనుభూతులో
పలవరిస్తూ ఒడ్డుచేరావో మరుజన్మ భయముండదు

– సి.యస్.రాంబాబు

మూగ జీవాలు Previous post మూగ జీవాలు
బడి విద్య Next post బడి విద్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *