పంచాంగము  25.01.2022

పంచాంగము  25.01.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: హేమంత

మాసం: పుష్య

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: అష్టమి రా.తె.03:40 వరకు
తదుపరి నవమి

వారం: మంగళవారం-భౌమవాసరే

నక్షత్రం: చిత్ర ఉ‌.08:46 వరకు
తదుపరి స్వాతి

యోగం: ధృతి ఉ‌.07:09 వరకు
తదుపరి శూల రా.తె.04:06 వరకు
తదుపరి గండ

కరణం: బాలవ ప‌.03:26 వరకు
తదుపరి కౌలువ రా.02:55 వరకు
తదుపరి తైతుల‌

వర్జ్యం: ప‌.02:05 – 03:37 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.09:04 – 09:50
మరియు రా.11:06 – 11:54 వరకు

రాహు కాలం: ప‌.03:17 – 04:43

గుళిక కాలం: ప.12:28 – 01:53

యమ గండం: ఉ.09:38 – 11:03

అభిజిత్: 12:06 – 12:50

సూర్యోదయం: 06:50

సూర్యాస్తమయం: 06:07

చంద్రోదయం: రా.12:41

చంద్రాస్తమయం: ఉ.11:45

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: తుల

దిశ శూల: ఉత్తరం

చంద్ర నివాసం: పశ్చిమం

🔥 కలాష్టమి 🔥

🚩 శరీ సత్యాభిజ్ఞతీర్థ‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

💧 అష్టకశ్రాద్దము 💧

🚩 శరీ రామానందాచార్య జయంతి 🚩

🏳️ గుళావణి మహారాజ్ పుణ్యతిథి🏳️

🚩 ఆచార్య ధర్మేంద్ర జయంతి 🚩

🎊 ఉజ్జయిని బడేహనుమాన్
ఉత్సవం 🎊

🚩 శరీ గోపాలదాసర‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

 

Related Posts