పరాజయం అంటే

పరాజయం అంటే

పరాజయం అంటే నువ్వు చేసిన పనిని

వదిలి పారిపొమ్మని కాదు.
ఆ పనిని మరింత శ్రద్ధగా

పట్టుదలగా చేయమని అర్ధం.

– దేవ గంగుల

 

Related Posts