ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం

ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం

ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం

 కలల అలల్లో కవితల సాగరంలో ఓలలాడే మది నేడు

తీరం చేరుతూ మరలా వెనకకు మరులుతూ పొంగుతున్న ఆలోచనలు

అహో అద్భుతమే ప్రతి ఒక అనుభవం ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం
ఆనందమే ఈ నా జీవిత సోపానం

ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం
మానస పరవశం మనోహరం

ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం

ప్రకృతి సౌందర్యం వర్ణనాతీతం

వరూధిని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *