పరువు లేఖ

పరువు లేఖ

పరువు లేఖ

పరువు లేఖ పంతం తెలియదు కానీ పరమార్థం
మాత్రం ఒక్కటే!

పరువుల పలకపై
పంతాల అక్షరాలై

జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసి పరుగు పెట్టించి

పోయిన పరువును కాపాడడానికి ప్రాణాలను
హరిస్తూ

సమాజపు సందేశాలను
సహనంగా చూసి సర్దుకుంటే భవితకు పునాది అవుతుంది

లేనిచో పరువు లేఖల
పంచాంగంగా మారి

ఇతరుల కోసం ఇష్టాలు చంపుకుని

సమాజానికి తలవొగ్గి
మానవత్వం మంటకలిసి

మనుషుల ప్రవర్తనప్రాణం కన్నా పరువుముఖ్యమని

తోచినట్టు చేయడం కాకుండా కాల నిర్ణయానికి కట్టుబడకుండా

సాహసంచేసిచావుచెంతకు చేరడానికి ప్రయాణం

పరువు లేఖల ప్రస్థానం నిరోధించి తీరాలి
నిజాయితీగా నిలబడి గెలవాలి జీవితంలో…..?

– జి జయ

పరువు లేఖ Previous post పరువు లేఖ
Next post మార్పు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *