పవిత్ర స్పర్శ

పవిత్ర స్పర్శ

పవిత్రమైన ఆత్మీయ స్పర్శగా
మల్లెపూవు ల్లోని
స్వచ్ఛమైన సువాసనలు విర జిమ్మి
విశ్వ మంతా వ్యాపించేలా
మానవత్వ వెన్నెల వెలుగుల్లో
జీవితాన్నే ప్రేమగా మార్చి
పుడమి కి బహుమతి గా
సమర్పించిన ఆత్మా….
మహాత్మా…..
విర… బూసిన
బోసి నవ్వుల… బాపూజీ
కాలం… ఏ కాలమైన
మీరు చూపిన మార్గం
మనసు మానవత్వమున్న
మనషులకి..
ఆచరణ సాధ్యమే కదా..
అని
సాధించి చూపారు….
ఇప్పుడు మేమా…..
స్వాతంత్ర మనే గట్టు దాటి
బోడిలింగం…. అనేవాళ్ళం కాదు మేము
మీరు చూపిన మార్గం లో….
మేము సైతం….
సమ సమాజ స్థాపనకు
ప్రమిదలై వెలుగుతున్నాం…

– అల్లాఉద్దీన్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *