పెంపకం

పెంపకం

పెంపకం అంటే మనల్ని తల ఎత్తుకునేలా చేసేది కాదు !!!

మన పిల్లల్ని మనం తల దించుకోకుండా చూసేది !!!

– వాల్దీ

Related Posts