పూలవాన

పూలవాన

నీరు తుంపరల
కురియ జల్లువాన
కలుగునెంతో హాయి
పడగ తలమీద

చూపుల బాణములు
తగల పూలవాన అయి
గుండె ఝల్లుమను
జడివాన పడినట్లు

– రమణ బొమ్మకంటి

Related Posts