పోటీ

పోటీ

పోటీ అనేది ఎదుటి వారితో కాదు నీతో నువ్వు పోటీపడి గెలవాలి.

అప్పుడే ఎదుటి వారితో పాటు వారి మనసుని కూడా గెలవగలవు…

– రాంబంటు

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress