ప్రకృతి

ప్రకృతి

 

ప్రకృతి ముచ్చటపడి
చిత్రించిన అద్భుతం
పచ్చటి చీరతో పరువాలను
దాచుకున్న తరువుల సింగారం
చూసిన కనులేమో ఆనందాన్ని
నింపుకుంటే…మనసేమో
మూగదై ..ఆమె(ప్రకృతి)లో లీనమైంది

– బీ ఆర్ నాయక్

Related Posts