ప్రళయాలు

ప్రళయాలు

ప్రళయాలు

సమయమెప్పుడు ఒకరీతిగా ఉన్నకూడ,
స్వార్ధబుద్ధితో మనుజుడు కాలముపై నెపమువేసి
సాగించుకొనును సకల ఈప్సితాలు చక్కగాను,
కాలమందుకె కోపించి సృష్టించు ప్రళయాలు.

– గోపీకృష్ణ వజ్జ్హ 

గడియారం తో పరుగు Previous post గడియారం తో పరుగు
ఓ కాలమా Next post ఓ కాలమా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close