ప్రశ్న

ప్రశ్న

రోడ్లు క్రిక్కిరిసి పోయాయి సరే
మనసో ద్వేషపు గేట్ వే ని చేశానని ఆలోచించావా
దేశం ఉన్నతంగా సరే
మనిషిగా ఉన్నతుడవెప్పుడవుతావని
అడుగుతున్న అంతరాత్మకు
సమాధానం చెప్పావా ఎపుడైనా

– సి. యస్. రాంబాబు

Related Posts