ప్రతిక్షణం

ప్రతిక్షణం

 

నా ప్రారంభానికిమునుపే
నా కోసం వేచివున్న నేస్తమా…
ప్రతిక్షణం నీకోసమే ఆరాటం
ప్రతిక్షణం నీతోనే మమేకం…
పక్షులతో కుహు కుహులు
సూర్యుడితో దాగుడుమూతలు…..
వసంతాన చిరుగాలులు
శిశిరాన చనుగాలులు
తాకిన మేనంత పులకరింతలు…..
నానంతరము వేచిఉండే నేస్తమా….
నాతోపాటు వచ్చే నేస్తమా…

– హనుమంతు

 

Related Posts