ప్రత్యక్ష దైవాలు

ప్రత్యక్ష దైవాలు

“రెక్కలు వచ్చి పిల్లలు వెళ్లారు,
రెక్కలు ఊడిగి, మనము ఉన్నాము,
పండుటాకులు గా మిగిలిపోతుమి!

‘”కన్న ప్రేమను కాలదన్నితిరి,
కాసులకై పరుగులెత్తిరి,!
కాలు జారిన కన్నెతనము
కలి కాలానికి నిదర్శనం!”

”కానరాని ఆప్యాయతలు,
కనికరంలేని నవ యువత,
కళ్ళు తెరవండి ఓ, యువతి యువకుల్లారాl,
రెక్కలు వచ్చాయని విచ్చలవిడిగా ఎగురకండి,

“కాటికి కాళ్లు జాపుకున్న కన్నవాళ్ళను,
కడసారి చూద్దామన్న,,
కానరాని ”ప్రత్యక్ష దైవాలు’
జన్మనిచ్చిన మన తల్లిదండ్రులు!!!!!

– వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *