ప్రేమ

ప్రేమ

నువ్వు పంచే ప్రేమ కన్నా,
నీకు పంచే ప్రేమ గొప్పది.

-బి.రాధిక

Related Posts