ప్రేమ లోకం

ప్రేమలోకం.

ప్రేమలోకం..

ప్రేమ లోకంలో పెరిగాను..
విచిత్ర లోకంలో పడ్డాను..
అది ప్రేమెా తెలియదు..
కోపమెా తెలియదు..
నిస్సహాయంగా మిగిలాను..

అందరు ప్రేమ మూర్తుల మధ్యనుండి..
చిత్రనైన మనుషుల మధ్య బ్రతికాను..
అప్పుడే కోపం కాసేపట్లోనె శాంతం..
అలాంటి లోకమది..
ఏ రాజకోటో కాదది కానీ.
దానికన్నా ఎక్కువే!
అన్నీ ఉన్న బంధీనయ్యా!

కానీ అన్నీ నేర్పి ఆ విచిత్ర.. లోకాన్ని ప్రేమలోకం లా మార్చా!
ఇప్పుడు ప్రేమ తప్ప ఏమీ లేదక్కడ..

 

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

ప్రేమలోకం Previous post ప్రేమలోకం
మనసులో ఆలోచనలు Next post మనసులో ఆలోచనలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close