ప్రేమ పిపాసిని

ప్రేమ పిపాసిని

నా పదాలు పెదవుల మీద మొదలుతుంటే ప్రేమ ప్రేమగా సమం చేసి, ప్రియురాలి చెంత నా ప్రేమ చేరాలని, ఆ ప్రేమ నా ప్రేమను ప్రేమగా కలువాలని కోరుకునే ఒక ప్రేమ పిపాసిని

– బాలాజీ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress