ప్రేమ వెన్నెల

ప్రేమ వెన్నెల

 

నీ కంట్లోకి చూస్తే

పగటి పూట గ్రహణం పట్టిన చందమామ ఉన్నాడు….

నాపై ప్రేమ వెన్నెల కురిపిస్తున్నాడు

– రాంబంటు

Related Posts