ప్రియా

ప్రియా

ప్రియా సమయం మొత్తం
నీ కన్నుల్లో నే దాచినావు

ఓ చిన్న ప్రేమ కవిత నీ కోసం

తెల్లని గులాబీ అందం

చక్కని చామంతి కన్నులు

ముద్దుగా ఉన్న ముద్ద బంతి చెక్కిళ్లు

ఎర్రని గులాబీ పెదాలు

మల్లెల నవ్వులతో

మనుస్సు లగేస్తున్నావే

– చిన్ను శ్రీ

Related Posts