పువ్వులు

పువ్వులు

 

పువ్వులు 

 

చేట్టుకందం  పువ్వులు 

గుళ్ళో ఉంటె పుణ్యం 

తల్లో ఉంటె చందం 

అబ్బాయి చేతి లో బంధం 

పెద్ద వారికిస్తారు గౌరవమని  

పెళ్ళిలో వేస్తారు దండలు 

తొలిరాత్రి పడక పై చల్లుతారు 

అందమైన అలంకరణ అని 

గుమ్మాలకు కడతారు తోరణాలని 

ఇంటికి కళ గా ఉంటుందని

పాపడి బారసాలకు కడతారు  శుభమని , 

కాష్టం పై వేస్తారు పువ్వులా రాలావని ..

 దేవి

 

కథలు ఎలా రాయాలి Previous post కథలు ఎలా రాయాలి?
విత్తు .కాం Next post విత్తు .కాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *