Quote of the day

Quote of the day

Quote of the day

కష్టపడుతూ సంపాదించకు కానీ…
కష్టపడిన తర్వాత సంపాదించు.. !

 

 

  • -ప్రేమ
ఆయన ఎవరు Previous post ఆయన ఎవరు
Quote of the day Next post Quote of the day

2 thoughts on “Quote of the day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close