రాజు-బంటు

రాజు-బంటు

క్యారెక్టర్ ఉన్నోడికి కావాల్సినోళ్లంటూ ఎవరూ ఉండరు…..

వాడి బ్రతుక్కి వాడే రాజు, వాడే బంటు..

– రాంబంటు

Related Posts