రంగేళి

రంగేళి

చీకటి వెలుగుల రంగేళి
జీవితమే ఒక రంగుల హోలీ
VIBGYOR అను రంగులు ఏడు
కలుద్దాం మళ్ళీ వచ్చే ఏడు. 

– రమణ మూర్తి

Related Posts