రంగేళి

రంగేళి

చీకటి వెలుగుల రంగేళి
జీవితమే ఒక రంగుల హోలీ
VIBGYOR అను రంగులు ఏడు
కలుద్దాం మళ్ళీ వచ్చే ఏడు. 

– రమణ మూర్తి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress