రివాజు

రివాజు

రివాజు

సంజ కిరణాలతో
అభిషేకించిన
భానుడు పులకాంకితుడు

ఓపిక లేని ముసలవ్వ
మనుషులకు నీతి నిజాయితీలనిమ్మని
ఆ దైవాన్ని ఓపికగా అడిగేందుకు అడుగేస్తోంది

ముచ్చటపడిన కెంజాయరంగు ఆకాశం
ముసలమ్మకు ముద్దులు కురిపిస్తోంది
కనికరం లేని జనం
కులాసాగా కాలం గడుపుతున్నారు

కాలం కరుకైనది
దైవాన్నీ కరుణించదు

-సి.యస్.రాంబాబు

పడవ ప్రయాణం Previous post పడవ ప్రయాణం
అను.. బంధాలు Next post అను.. బంధాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close