సాగించాలి…

సాగించాలి…

కోడి కూసింది మొదలు..

లేడి లేసింది పరుగు..

మన బ్రతుకు బండికి తెర తీసింది..

జీవనయానం సాగించాలి..
జీవితాలు పండించాలి.. 

– పలుకూరి

Related Posts