సాయి చరితము-181

సాయి చరితము-181

సాయి చరితము-181

పల్లవి
ఎవరంటే నీవని
ఏమని నే చెప్పను
నడిపించే దైవమని
ఎంతని నే చెప్పను

చరణం
జీవితము ఒక్కటే
బాధలే అనేకము
బతుకు పోరు భయపెడితే
నీ సాయము కోరెదము

చరణం
సాయి అన్న చాలును
శాంతియే దొరుకును
భ్రాంతులన్ని వీడునుగా
దీపకాంతులే దొరుకునుగా

చరణం
కలలలోన నిండెదవు
కలతలేమో తీర్చెదవు
వెతలన్నీ చెప్పుకున్న
దారేమో చూపెదవు

చరణం
ఎక్కడుంటాడని
అడిగేరు కొందరు
మా గుండెగదిలో జ్యోతివని
చెప్పనా సాయి..చూపించనా సాయి

 

-సి.యస్.రాంబాబు

రంజాన్ శుభాకాంక్షలు  Previous post రంజాన్ శుభాకాంక్షలు
మూడు ముళ్ళ బంధానికై Next post మూడు ముళ్ళ బంధానికై

One thought on “సాయి చరితము-181

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close