సాయిచరితము-183

సాయిచరితము-183

సాయిచరితము-183

 

పల్లవి
నీ పదమే మా శరణము
నీ చూపే మా ప్రాణము
నీ తలపే మా స్వర్గము
సాయిమహాదేవా.. సాయిమహాదేవా..

చరణం
ఆపదలు ఎన్నున్నా
నిన్ను తలచుతామయ్యా
కష్టాలు ఎదురైతే
నీకు మొక్కుతామయ్యా
షిరిడీలో ఉన్ననేమి
మా గుండెన ఉంటావు
మా కంటిపాపవై
మార్గమునే చూపుతావు

చరణం
నీ నీడన మేముంటే
జన్మ ధన్యమేనయ్యా
మా అందరి గురువువై
జ్ఞాన బోధ చేస్తావు
నీ చరితను చదివితిమా
బతుకు విలువ తెలియునుగా
కష్టసుఖాలన్నింటా
వెంట నీవు ఉండవయా

 

-సి.యస్.రాంబాబు

పండువెన్నెల Previous post పండు వెన్నెల
కలలు..అలలు.. Next post కలలు..అలలు..

One thought on “సాయిచరితము-183

  1. చక్కగా వ్రాసారు ఈ భక్తి గీతాన్ని.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close