సాయి చరితము-189

సాయి చరితము-189

సాయి చరితము-189

పల్లవి
ప్రాణము నీవే సాయి
గానము నీవే
పలుకు నీవే సాయి
పదమూ నీవే

చరణం
ఆపదలొస్తే నీకై చూసితిమి
ఆకలి వేస్తే నిన్నే అడిగితిమి
అలసట వస్తే నిన్నే తలిచితిమి
నీ ధ్యానముతో ఊరట పొందితిమి

చరణం
బతుకు బాటలో నిన్నే వెతికితిమి
నీ చరితముతో బతుకే తెలిసేనుగా
బంధాలన్నీ నిన్నే చూపేనుగా
బాధ్యతలన్నీ నీవే అంటాము

చరణం
కాలచక్రమే కదిలేపోవును
సాయి ఒక్కడే నిలిచే ఉండును
పగలు రేయిలో తననే తలచెదము
నిన్న రేపుకు వారధి సాయేగా

చరణం
కలల మాటున కాంతివి నీవే
కలిమిలేముల సాక్షివి నీవే
నీ నీడలో పెరిగిన మేము
భయమును మరిచి ప్రేమను పంచితిమి

 

-సి.యస్.రాంబాబు

జాగో Previous post జాగో
సాయిచరితము 190 Next post సాయిచరితము 190

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close