సాయి చరితము-205

సాయి చరితము-205

పల్లవి
నిలకడలేని మాకు
కలకండవుగా నీవు
నీడేలేని బతుకుల్లో
వెలుగులు పంచుతావు

చరణం
కాలమెంత హింసించినా
మా అండవు నీవేనయ్యా
ఆపదలెన్ని వచ్చినా
ఆదుకునే వాడొకడే

చరణం
ఆరాటాలు ఆర్భాటాలు
అర్రులు చాచేవేళ
సద్గురు సాయిని తలిచితే
ఉపశమనాన్ని ఇచ్చునుగా

చరణం
గురునామమునే తలచి
గురుదీవెనలే పొందిన
జీవనమార్గమంతయు
సుగమముగా సాగునుగా

చరణం
కోరికలు కష్టాలు
వస్తూపోతూ ఉంటాయి
సాయినామము ఒకటే
బతుకున శాశ్వతమండీ

-సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *