సకల గుణాభి రామ

సకల గుణాభి రామ

 
 సకల గుణాభి రామ

తండ్రి మాట జవదాటని తనయుడిగా
సోదరులు అభిమానించిన అన్నగా
భార్య దూరమైన ఆమె కోసం పరితపించే భర్తగా
ప్రజల సంక్షేమం కోసం పని చేసిన రాజుగా ఎక్కడ ధర్మం తప్పకుండా
మనిషి అనే వాడు ఇలా జీవించాలని చూపించిన వాడు శ్రీ రాముడు
ఇచ్చిన మాట కోసం అడవులకు వెళ్లిన రాముడు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆదర్శమూర్తి

 

-భరద్వాజ్

ఎన్నెలమ్మ Previous post !!ఎన్నెలమ్మ!!
సీతారాముల ప్రేమ Next post సీతారాముల ప్రేమ

2 thoughts on “ సకల గుణాభి రామ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close