సమఉజ్జీ

సమఉజ్జీ

 సమఉజ్జీ

ప్రకృతి మాత ఆత్మీయ పుత్రికగా
సకల శక్తి స్వరూపిణిగా
అండపిండ బ్రహ్మాండాలకు
అంకుర బీజం నాటిన
తిరుగులేని మహారాజ్జ్నిగా
మహోజ్వల కీర్తి ప్రధాతగా
అతిశయంగా అభివర్ణించడం కాదు!
ఆకాశంలో అర్థ భాగంగా న్యాయమైన నా స్థానం
దక్కితే చాలు ఇకపైన!
ఓర్పు, సహనం, దయ గుణాల
మేలు కలయికనే కాదు
సంప్రదాయ సరిహద్దుల పరిమితులను అధిగమించి
నేను గనక
కన్నెర్ర చెయ్యాలని తలపెడితే తలపడేవారే లేరు
నాతో సమఉజ్జీగా!

 

– మామిడాల శైలజ

స్పూర్తి Previous post స్పూర్తి
స్వేచ్ఛకు విహంగమై Next post స్వేచ్ఛకు విహంగమై

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close