సమాజం

సమాజం

ఒకప్పుడు మంచి లక్షణాలు
కలిగిండాలి అని చెప్పేవారు
ఇప్పుడు “మనీ” ఉంటే మంచిది
అని అంటున్నారు
సమాజం

– శ్రావణ్

Related Posts