సమాజం

సమాజం

ఒకప్పుడు మంచి లక్షణాలు
కలిగిండాలి అని చెప్పేవారు
ఇప్పుడు “మనీ” ఉంటే మంచిది
అని అంటున్నారు
సమాజం

– శ్రావణ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *