సంకల్పం

సంకల్పం

సంకల్పం

 

హృదయాలను దోచే ఉదయాలకు
కప్పు కాఫీతోనో చాయ్ పరిమళంతోనో స్వాగతించాలి
నలుగురు కూడితే ఇక మహాప్రసాదమే

రహదారిలా సాగిపోయే జీవితంలో హాహాకారాలెందుకు
ప్రేమను పంచే నుడికారం కావాలి
అది మానవతా రాగాన్ని వినిపించాలి

మిత్రుడొక్కడుంటే కొదవేమీ మనకు అన్నాడో కవి
మీగడతరకై జీవితాన్ని గెలుచు కోవాలిక
అది సంకల్పమైనవేళ మనసంతా ఆనందహేల

-సి.యస్.రాంబాబు

మా ఊరి జ్ఞాపకాలు Previous post మా ఊరి జ్ఞాపకాలు
ధ్యాస Next post ధ్యాస

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *