సత్యమిదే

సత్యమిదే

జీవితం రంగుల మయం కావాలని ఎవరికుండదు
మెరిసే రంగులు విరిసే పూలలా ఆహ్లాదాన్ని పంచాలంటే ఆలోచనలు వాడిపోకూడదు
నిరాశల బాటలో నడవకూడదు!

జీవితమో కూడలిలో ఉన్నప్పుడు కడలికున్నంత గాంభీర్యం కావాలి
కలయో వైష్ణవమాయయో అని సంబరపడుతుంటాం గుర్తుందా
ఆ క్షణాలను పోగేసుకునేందుకు మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి!

దారంతా రాయీరప్ప రాతను లిఖించాలని తహతహలాడుతుంటాయి
తొలగించే శక్తివి నీవయినప్పుడు
జీవితం రంగులమయం కాకతప్పదు
రంగుల విల్లు బోధించే సత్యమిదే!

– సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress