సేవకుడు ఎక్కడ

సేవకుడు ఎక్కడ

సేవకుడు ఎక్కడ

సమాజానికి సేవకుడు
కుటుంబానికి కుటుంబ పెద్ద
నిజమైన వేగుచుక్క వంటి వారు
సమాజానికి వేగుచుక్క సమాజ సేవకుడు
సేవకుడు లేనిదే కార్యకర్తలు ఎక్కడ
సమాజం లేనిదే మనుషులు ఎక్కడ
మనుషులు లేనిదే సమాజం ఎక్కడ
మానవత్వానికి ప్రాణం పోసి
కవిత్వానికి ఊపిరి పోసి
సేవ తత్వానికి జీవం పోసి
నడిచే వాడే సేవకుడు
నడిపించే వారే సేవకులు
అట్టి సమాజసేవ కార్యకర్త
నిజమైన సంఘ సేవకు కార్యకర్త
సమాజసేవ కృషి వేగుచుక్క

– యడ్ల శ్రీనివాస రావు 

వినిపించని కాలం పిలుపునకై...!! Previous post వినిపించని కాలం పిలుపునకై…!!
ఒకటే Next post ఒకటే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close