శ్రామికులు

శ్రామికులు

మెడలే వంచి మేము కష్టపడితే
మేడాలై మీరు ఎదిగిపోతారు
నడుము వంచి మేం చెమటోడిస్తే
నగరాలై మీరు విస్తరిస్తారు..

అందరికి
“కార్మికుల దినోత్సవ(మేడే శుభాకాంక్షలు)”

– శ్రావణ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress