శ్రామికులు

శ్రామికులు

మెడలే వంచి మేము కష్టపడితే
మేడాలై మీరు ఎదిగిపోతారు
నడుము వంచి మేం చెమటోడిస్తే
నగరాలై మీరు విస్తరిస్తారు..

అందరికి
“కార్మికుల దినోత్సవ(మేడే శుభాకాంక్షలు)”

– శ్రావణ్

Related Posts